22 april 1646[!] - Jan Jans Oldenseel, te Zuidbroek, mede namens zijn vrouw Gese, verkoopt aan Claes Abels, pottebakker, te Noordbroek, en Sara (ehel.) een behuizing te Zuidbroek op pastoriegrond met het appelhof, zoals is bewoond door Ipo Peters en Abel (ehel.) welvorstaende dat de pastorieplatze tusschen de noordster und suijdster beijde gevelen tot dienst van beide behuijsingen in twe parten gedeelt sal worden sonder enige uth ofte undrifft over die selve platze tho gedogen voor tho nehmen. Prijs: 344 daler. Borg: Tiddo Ottens, schoolmeester in Sappemeer, en Trijntien (ehel.). Getuigen: Focco Euwes [=Focko Eeues] en Peter Sappens

 

16 februari 1648 - Gebell Jans en Moeder (ehel.) verkopen aan Jan Jansen Oldenseell en Gese (ehel.) 8 akkers land te Muntendam strekkende van het Muntendamster diep, ten westen nabuurswetten gelijk. Ten noorden Tiapko Bouwes en Haije

Derckx, ten oosten het Muntendamster diep, ten zuiden Nanne Menses, ten westen nabuurswetten gelijk. Echter zonder de huisplaats waarop Coertt Hindrickx woont. Wel worden nog verkocht een kamp land groot 5 herendeimten 19 roeden Ten noorden Tiapko Bouwes en Haije Derckx, ten oosten Jan Hindrickx, ten zuiden Nanne Menses, ten westen verkopers. Prijs: n.v. Getuigen: Jan Jans Tonnijs en Hermannus Clementis

  

29 maart 1649 - [In de marge: renoveert sub dato den 28 maij 1649] - Aijelcko Meijnertz en Stijna (ehel.) verkopen aan Jan Jansen Oldenseell en Gese (ehel.) zekere landen gelegen in wijlen Focko Jemmes heerd te weten 1/4 deel van deze heerd, met de overdracht van het Zuidbroekster kerkenland. Te weten een weidekamp, ten noorden Abell Eijsens, als provinciemeijer, ten oosten Eppo Haijes, ten zuiden Egbert Jansen, ten westen de Herewech. Ten tweede 1/4 deel van de bovenbouwte, strekkende van de Herewech ten westen nabuurswetten gelijk, waervan de Noorder Bree nu tegenwoordich in wisselinge is liggende, hiervan wordt aan de onmondige kinderen van Jan Jacobs smit te Winschoten jaarlijks 2 rijksdaalders huur wordt betaald. Tevens wordt verkocht het veen dat ten westen van genoemd land is liggende. Mit oock haer anpart in t gemiente veen boven Muntendam. Prijs: 1412 daler 22 st. 4 pl. Getuigen: Hermen Hemmes en Bontko Luppens [=Bonneke Luppes]

 

21 mei 1658 - Jan Hovinck en Sijben (ehel.) verkopen aan Jan Jansen Oldenziel en Gese (ehel.) 2 deimt en 2 delen van een vierendeel deimt , zoals Jan Hovinck heeft geërfd van zijn moeder Esse. Het is gelegen te Zuidbroek. Ten noorden de Ganse kampe, ten oosten de Lietze, ten zuiden jr. Abel Coenders, ten westen Arent Lambers. Prijs: 300 daler Getuigen: Eppe Haijes en Siben Remkens.

 

22 februari 1660 - Carstien Hermens [=Karsijn Harmens] en Geeske (ehel.) verkopen aan Jan Jansen Oldensiel en Geese (ehel.) een akker land en veen te Zuidbroek in Tusschen Loegen in de plaats zoals Gebel Jansen gebruikt. Ten noorden het Zuidbroekster kerkenland, ten oosten het gemiene Sijlvestendiep, ten zuiden Nanne Hindrickx wed., ten westen nabuurswetten gelijk. Prijs: n.v. Getuigen: Derck Haijens en Arent Eppens. 

 

8 februari 1661 - Hille Jans [merk], weduwe van Nanno Hindricks, mede Jan Egges] en Hindrick Egges, broers voor zich zelf, met Jan Jans Breeboom, Hindrick Berents Hopman en Gebel Jans, voogden over Eggo Berents en Stine (gew.ehel.) hun ouderloze kinderen, verkopen aan Jan Jans Oldenseel en Geese (ehel.) een stuk land in Tussen Loegen te Zuidbroek met zijn veen . Ten noorden kopers, ten oosten de hereweg, ten zuiden Phebe Ipens, ten westen n.v. Tevens wordt verkocht een huis staande op gemeld land . Prijs: 2000 gld. Getuigen: Harmannus Clementis en Luitien Geerts.

 

1668 - Tiapko Haijes, pr.vmd., over Harmen Hemmens onmondige kinderen, met name Haijo Harmens] en Meeneke Harmens, nevens haar zwager en zuster Jan Eijlerts [=Jan Jan Elierß] en Hemme Harmens (ehel.) verkopen aan Jan Jans Oldensiel en Geese (ehel.) een behuizing en schuur, zoals hun ouders hebben gebruikt, staande en gelegen te Zuidbroek op Zuidbroekster kerkengrond met de overdracht van de kerkenlanden, zoals Harmen Hemmes en vrouw hebben gebruikt bij voornoemde behuizing. Prijs: 4100 car.gld. Getuigen: Mello Jansen en Cornelijs Egberts.

 

30 april 1669 - Jan Jans Oldenseel [=Jan Jans] verklaart dat Hindrick Elties en Evel Elties hebben geredimeerd en ingelost een stuk land onder Zuidbroek zijnde de helft van een venne Hoovinge venne genoemd. De venne heeft ten noorden vrouw Leeuwe, ten oosten Aeilcke Phebens erfgenamen, ten zuiden Hoovinge campe en Arent Lamberts, ten westen de Hereweg. Prijs: 1425 car.gld. Bedoelde halve was is verzet geweest en weer ingelost. Getuigen: Luicken Sijses en Jan Roelefs.

 

24 februari 1671 - Jan Jans Oldensiel verkoopt aan Mello Jans en Geeske Aeilckens [merk] (ehel.) 5 akkers land Tussen Loegen onder Zuidbroek. Ten noorden Menno Everts en Geert Hiddes, ten oosten het Herendiep, ten zuiden kopers, ten westen die Raeijgroepe. Prijs: 750 car.gld. Getuigen: Pieter Cornelijs [= Peter Cornelis] en Aeilcko Pieters [=Aeijlke Pijeters].

 

19 december 1673 - Jan Jansen Oldenzeel [=Jan Jans] verkoopt aan Eppo Frericks en Engele (ehel.) 5 akkers groenland , bouwte en veen gelegen te Tussen Loegen, strekkende uit het oosten van het Muntendamsterdiep tot de veendijck in het westen. Ten noorden Geert Hiddes, ten zuiden Menne Everts. Ten oosten kapitein Allerts erfgenamen ten oosten. Prijs: 630 gld. Getuigen: Arent Lamberts en Frans Fransen.

 

27 juli 1675 - Jan Jansen Oldenzeel en Anje (ehel.) verkopen aan Willem Meenes [merk] en Grietie (ehel.) hun huis en schuur met de tuin erachter staande te Zuidbroek op stadsgrond. Huur: 4 car.gld. aan Aijlcko Peters, stadsmeijer. Ten noorden Luijcken Sijses, ten oosten de Hereweg, ten zuiden Peter Willems weduwe, ten westen het Zijldiep. Prijs: 240 car.gld. Getuigen: Focco Ulchers [=Focko Olgers] en Egbert Jans.