29 maart 1669 - Jan Jans Oldenseel ter ener en Hindrick Elties en Ebel Elties, broers, Eltio Jans de Jonge en Roelef Jans, broers, in plaats van hun vader Jan Elties. Eltio Fockes, in plaats van zijn vader Focko Elties, nog Eltio Jans, als erfgenamen va Gese Jans, gewezen vrouw van Jan Jans Oldenseel, ter andere zijde. Ze maken een scheiding van landen zoals Jan Jans Oldenseel en Gese samen hebben gekocht. De vader Jan Jans Oldenseel is ten deel gevallen een stuk veen en groen land strekkende van het Muntendamsterdiep veenwaarts. Ten noorden de erfgenamen zelf, ten zuiden Phebo Ipes. Zoals Jan Jans en Gese dit land volgens verzegeling hebben gekocht van Nanno Hindricks weduwe. Nog is Jan Oldensiel ten deel gevallen een stuk veen en groenland te Tussen Loegen, door het echtpaar bij de keerse gekocht en Harmen Harmens afgegaan, strekkende mede van het Muntendamsterdiep, ten westen veenwaarts.

10 maart 1636 - Jan Hovinck], en Focco Hovinck, broers, met Jan Jans en Gese (ehel.), en Jan Roleffs en Elleke (ehel.) kwiteren Abel Garbrants, te Lalleweer, vanwege een rechtszaak welke geruime tijd heeft gelopen, vanwege gesloten compromismannen te weten Tiabbo Peters en Tijddo Jurjens, volgens geschrift d.d. 12 september 1635. Het betreft de nalatenschap van wijlen hun moeder Esse. Abel behoudt 4 deimt land zijn leven lang, waarover 3 daler rente, terwijl Focko Hovinck verkrijgt 1 ½ deimt land . Getuigen: Tijddo Jurjens en A.Aeijlkens [=Albert Aeijlkens]

22 februari 1643 - Jurjen Tiddens, te Zuidbroek, en Anna (ehel.) verkopen aan Arent Lamberts en Sijben (ehel.) 1/5 van een venne land Anne Smydts venne genoemd gelegen te Tusschen Loegen. Ten noorden Jan Jans Oldenzeel, ten oosten Focco Hovingk, ten zuiden Tiddo Tiddens, ten westen de Hereweg. Prijs: n.v. Getuigen: Jacob Coerdes [=Jacop Cors] en Claes Hiddens [=Claes Hijddes]

 

26 april 1647 - Ebell Eltiens en Baeuwe [merk] (ehel.) verklaren dat Ebell Eppens zich als borg voor de betaling heeft ingelaten voor de door haar van Frerick Willems gekochte boerderij. Borg: Jan Jansen Oldenseell, i.p.v. Ebell Eppens. Getuigen: Albert Berents en Hermannus Clementis.