Jan Homan Wegens hoger overigheid Schults over Anloo, Gieten en Zuidlaren Banher Schults

over H Oostermoer en Rolder Dingspille ete doe Cond en betinge door desen dat voor mij Schults en twee gequalificeerde Coornoten geerfdens in de markte van Zuidlaren de varen de

Ette Roelof Tammink en Jan Hameringe in eijgene personen zijn gecompareert de E. Barelt Jans en Des selfs Huisvrouwe Hinderkien Geerts woonagtigh op Zuidlaarderveen verklarende beijde

Comparanten voor haar en hare Erfgenamen in goeden gerieden en gankbaren gelde ontfangen te hebben van Anne Hoijtes en deselfs huisvrouw Elske IJpes

Wij ondergeschreven Barelt Jans en Hindrikien Geerts Egtelieden woonagtig op Zuidlaarderveen verklarende door dezen in goederen gereden en gangbaren gelde ontfangen te hebben van Harmen Arents en desselfe huisvrouwe Roelefien Jans op de Groeve de somma van twee hondert Car. guldens ad 20 stuiver het stuk en nemen wij an om dit capitaal jaarlijks te verrenten met agt Caroli guldens waarvan het eerste jaar rente zal komen te verschijnen op heden

Gerhardus Nanninga wegens Hoog wel geboren heer L. P. Rengers Heer van Farmsum en den Geconstitueerde Regter van Siddebuiren betuige door dezen, dat voor mij personelijk zijn gecompareert Barelt Jans en Hindrikje Geerts Egtel. woonagtig op Zuidlaarderveen, dewelke bekenden en verklarende voor hem en haare erfgenamen opregt en deugdelijk pligtig en schuldig te zijn aan de Koopman Pieter Jacobs Kremer en desselfe huisvrouw Anna Willems Passchier een somma van Vijfhondert Car. guldens, dieo 500 Car. guldens,