Momberrekening van de Ette Lucas Sissing als Hooftmomber over Jan Sissing zoon van wijlen de Ette Jannes Sissing bij Frerikje Meursing an Egte verwekt gedaan op op heden den 24  December 1766 en de drie mede momberen Albert Abbring, Boele Meursing en Lucas Meursing benevens de nu meerderjarige pupille Jannes Sissing.

 

Blad 163                                            Ontfangst

1756    Den 23 Junii 't gedeelte gereed geld volgens inventaris                               37-0-0

            Den 6 Nov: van Geert Oldenzeel de kooppenningen van 't tilbare

            goed aen de selve en sijn vrouw Frerikje Meursinge volgens

            accoort afgestaan of verkogt                                                                        250-0-0

            nog van de wed. Sonius voor een graf voor haar man                                 0-6-4

1757    Den 22 Jan: van Harm Arents des pupillen aen

            deel in de opkomsten van de Groeve van 't jaar 1756                                 0-12-0

                                                                                                                      ----------------------

                                                                                                                                  287-18-4

26-5-1772

Op den requeste van Geert Oldenseel te Zuidlaren verzoekende tot de verkopinge van de vaste goederen zijner minderjarige kinderen, door den gerigte voor zo veel tot aflosse van boedelschulden nodig is, als meede tot het doen van de vereischte overdragt geanthoriseert te worden.

Veneris den 16 junij 1775 Post meridiem

 

In saken van Jan Meursing, Boele Meursing, Hendrik Gortemaker nom: ux: Jacobjen Meusing,

Geert Oldenzeel als vader en voogd van zijn minderjarige kinderen bij wijlen Frerikjen Meursing in Egte verwekt, benevens Jan Jannes Sissing meerderjarige zoon van gen: Frerikjen Meursing, bij wijlen haar eerste man Jannes Sissing in egte verwekt, te samen Broeders sister en sisters kinderen en ab intestato Erfgenamen van wijlen Lucas Meursing in Nov: 1774 tot Rolde overleden Imp.ter ener

en Arent Roelofs Huising te Rolde als vader en voogd van zijn minderjarige zoon Roelof Arents

Gereq. ter andere sijden.