Stephen van Selbach der beider rechten Doctor Schults van Anloo, Gieten en Zuidlaeren, Banherschults van 't Oostermoer en Rolder Dinckspell betuige door desen dat voor mij en twe eigen erfden tot Suitlaeren de Hr. Reinder Tamminge en Jan Crouse is erschenen

Jan Jansen Oldenziel op de Loula op Zuidlaerderveen, alhijr verklarende hoe dat comparants vader Jan Gosens Oldenziel sich op heden als sebts schuldige heeft ingelaten voor alsoo dane som van 582 gl 8 stv 4 penn als welke som van penningen comparant soo nu als te voren van mij Schults S. van Selbach heeft ontvangen en genoten, hebbende coparants vader de selve als sijn eigen schulde beleden en daer van een versegelinge in forma op heden voor de Schults van Vries,

als geauthoriseerde gepasseert dat oock de vader van den comparant sich als selfs schuldige heeft geobliseert an de diaconie van Suidtlaeren voor een capitael van 400 gld op den 8 jun 1704, met diens renten al mede voor en ten behoeve van den comparant volgens daer van sijnde verstockte versegelde geprothoroseerde obligatiij al waerom comparant Jan Jansen Oldenziel tot verrekeninge van sijn vader voornoemt voor dese twe capitalen te samen uitbrengende een sou van negenhondert twientachtentich Car gld 8 stv 4 pen en die daer op vervallene of noch te vervallen interessen wederom plechtig heeft gehipotiseert alle sijne riedes hebbende en noch te verkrijgene goederen vaste en tilbare op de Loula op Zuidelaerderveen of elders eghebe daer van uitgesondert omgemelte sou van 982-8-4 in cas den comparant onverhooptelijck in de betalinge van de selve in 't geheel of ten dele mochte manqueren als ook de renten van dien daer uit one tost en schadeloos te manen en verhalen belovende den comparant an sijn vader meer gemelt alle jaer en op de selve tijt soo veel rente te betalen van dese 982 gld 8 stv 4 pen als meergedachte sijn vader daer van als seftsschuldige te betalen heeft angenomen leggende hijr op Jan Jansen ldenziel

tot volle bevestinge van dit vorenstaende en securteit van sijn vader als boven an de selve den stock voor mij Schults en erfbuiren na Drentschen landtregte doe alsoo weder bij Jan Gosens Oldenziel weder of opgenomen dat beoorconde ick Schults opgemelt met mijne en der coornoten verteikeninge en die van den comparant en sijn huisfrouw en hebbe wijders deser met mijn angeboren erfzegul bektagtiget gedaan in Zuidtlaeren op den eenendartichsten majus seventijn hondert en seven.

 

handtekeningen